naked, psalms

Pray softly, these aspirations & meditations.